Tầm quan trọng của nghiên cứu lâm sàng đối với Dược phẩm và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe