Lactobacillus plantarum DSM 9843 giảm Tỷ lệ Nhiễm trùng Clostridium difficile trong khoa Thận và Cấy ghép